تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

آموخته

... مدیر 20 دقیقه ای مد
قابل تهیه
60,000 ریال

... مدیر 20 دقیقه ای تد
قابل تهیه
80,000 ریال

... مدیر 20 دقیقه ای با
قابل تهیه
60,000 ریال

... حرفه ی چهارساله
قابل تهیه
70,000 ریال

... یخ شکنان چگونه سر ص
قابل تهیه
80,000 ریال

... چرا احمق، بیمار و ب
قابل تهیه
160,000 ریال

... چگونه فوراً به اعتم
قابل تهیه
80,000 ریال

... شخصیت های رنگی چهار
قابل تهیه
80,000 ریال

... سوپراستار بازاریابی
قابل تهیه
120,000 ریال

اثر مرکب
قابل تهیه
180,000 ریال

زبان بدن
قابل تهیه
220,000 ریال

... اولین حلقه اصول و م
قابل تهیه
60,000 ریال

... ۹۰ روز اول بازاریاب
قابل تهیه
80,000 ریال

... پول در ساحل
قابل تهیه
120,000 ریال

... مبانی سرمایه گذاری
قابل تهیه
100,000 ریال

... خلاصه درس مدیریت با
قابل تهیه
320,000 ریال

اثر مرکب
قابل تهیه
180,000 ریال

... ببخش و بگیر
قابل تهیه
340,000 ریال

قبایل
قابل تهیه
200,000 ریال

... جادوی بداهه گویی
قابل تهیه
120,000 ریال

... به جعبه دست بزن
قابل تهیه
90,000 ریال

... نه شنیدن نردبان موف
قابل تهیه
80,000 ریال

... اولین جملات برای با
قابل تهیه
120,000 ریال