تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

ارکان دانش

... آزمایش های آب
قابل تهیه
32,000 ریال

... شناخت ، نگهداری و ت
قابل تهیه
29,500 ریال

... اصول مکانیک سیالات
قابل تهیه
78,000 ریال

... بهبود عملکرد گاوهای
قابل تهیه
320,000 ریال

... فنون و ابزارهای مرب
قابل تهیه
320,000 ریال

... مدیریت زنجیره تأمین
قابل تهیه
130,000 ریال

... روش های اجرای ساختم
قابل تهیه
180,000 ریال

... مدیریت اشتیاق شغلی
قابل تهیه
185,000 ریال

... شناخت و کاربرد مصال
قابل تهیه
190,000 ریال

... کتاب ساخت و تولید
قابل تهیه
185,000 ریال

... روش حل مسائل اصول ت
قابل تهیه
70,000 ریال

... انجماد در جوشکاری
قابل تهیه
135,000 ریال