تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

آثار فکر

... استقلال مطبوعات
قابل تهیه
200,000 ریال

... ارزشیابی توصیفی
قابل تهیه
80,000 ریال

... روزنامه نگاری در جه
قابل تهیه
250,000 ریال

... حقوق مخاطبان مطبوعا
قابل تهیه
100,000 ریال

... کرامت انسانی در حقو
قابل تهیه
90,000 ریال

... مشتری مداری در بانک
قابل تهیه
120,000 ریال

... مدیریت دانش سازمانی
قابل تهیه
165,000 ریال

مدیریت
قابل تهیه
550,000 ریال