تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

آتیسا

... هنر برگذاری جلسه ه
قابل تهیه
60,000 ریال

... افزایش آگاهی برای
قابل تهیه
60,000 ریال

... هنر ا یجاد ارتباط م
قابل تهیه
60,000 ریال

... قطعی کردن فروش برا
قابل تهیه
60,000 ریال

... مدیریت موثر زمان بر
قابل تهیه
60,000 ریال

... نفوذ و تاثیر گذاری
قابل تهیه
60,000 ریال

... تقویت هوش هیجانی بر
قابل تهیه
60,000 ریال

... تقویت اعتماد به نفس
قابل تهیه
60,000 ریال