تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

آوای نور

... روانشناسی بالینی کو
قابل تهیه
580,000 ریال

... برنامه درسی قرن 21
قابل تهیه
170,000 ریال

... آسیب های اجتماعی نو
قابل تهیه
380,000 ریال

... آموزش و مشاوره قبل
قابل تهیه
230,000 ریال

... رویکردهای یادگیری
قابل تهیه
130,000 ریال

... نظریه های ساختاری د
قابل تهیه
200,000 ریال

... مبانی نظری و عملی ک
قابل تهیه
225,000 ریال

... یادگیری الکترونیکی
قابل تهیه
400,000 ریال

... نگاهی به تعلیم و تر
قابل تهیه
150,000 ریال

... سرپرستی و نظارت آمو
قابل تهیه
400,000 ریال

... نگاهی نو به فلسفه ت
قابل تهیه
160,000 ریال

... مشارکت و مدیریت مشا
قابل تهیه
110,000 ریال

... یادگیری الکترونیکی
قابل تهیه
220,000 ریال

... مبانی نظریه ارتباط
قابل تهیه
140,000 ریال

... مبانی نظری و روش شن
قابل تهیه
124,000 ریال

... عمل و نظریه در مطال
قابل تهیه
390,000 ریال

... روانشناسی سلامت اجت
قابل تهیه
150,000 ریال

... اختلال های طیف اتیس
قابل تهیه
110,000 ریال

... روش های یادگیری (نظ
قابل تهیه
110,000 ریال

... ایمان و سلامت روان
قابل تهیه
160,000 ریال

... درمان های وجودی
قابل تهیه
245,000 ریال

... روش های تدریس برای
قابل تهیه
230,000 ریال

... آزمون های روان شناخ
قابل تهیه
215,000 ریال

... کودکان و سرکشی
قابل تهیه
165,000 ریال

... درخود ماندگی و مشکل
قابل تهیه
160,000 ریال

... آسیب های روانی خانو
قابل تهیه
165,000 ریال

... حقایقی درباره ی سوء
قابل تهیه
90,000 ریال

... خانواده درمانی
قابل تهیه
240,000 ریال

... معنویت درمانی و روی
قابل تهیه
125,000 ریال

... اصول تعلیم و تربیت
قابل تهیه
110,000 ریال