تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

آذرخش

... استانداردهای تایم س
قابل تهیه
550,000 ریال

... نور ، رنگ وصدا در ه
قابل تهیه
170,000 ریال

... نور و احیای مناظر ش
قابل تهیه
150,000 ریال

... مقدمه ای بر طراحی ن
قابل تهیه
160,000 ریال

... شهرهای کوچک (رویکرد
قابل تهیه
60,000 ریال

... آشنایی با اصول مدیر
قابل تهیه
150,000 ریال

... درآمدی بر اقتصاد شه
قابل تهیه
200,000 ریال

... اصول ومبانی درطراحی
قابل تهیه
150,000 ریال

... طرح ها و رویکردهای
قابل تهیه
180,000 ریال

... مدرنیسم در طراحی مع
قابل تهیه
250,000 ریال

... روزهای خاکستری
قابل تهیه
165,000 ریال

... تحولات طرح ریزی شهر
قابل تهیه
100,000 ریال

... زیر ساخت های شهری (
قابل تهیه
150,000 ریال

... نمای ساختمان و سیما
قابل تهیه
300,000 ریال

... MIS سیستم های اطلاع
قابل تهیه
150,000 ریال

... ارزیابی طرح مسکن مه
قابل تهیه
195,000 ریال

... از سیاست طراحی تا ک
قابل تهیه
250,000 ریال

... الزامات شهرسازی و ب
قابل تهیه
140,000 ریال

... شهرهای پیاده مدار
قابل تهیه
120,000 ریال