تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

بامداد کتاب

علم تمرین
قابل تهیه
400,000 ریال

بدمینتون
قابل تهیه
129,000 ریال

... راهنمای مربیان روان
قابل تهیه
550,000 ریال

... اوقات فراغت
قابل تهیه
250,000 ریال

... روان شناسی ورزشی
قابل تهیه
300,000 ریال

... مدیریت و طرز اجرای
قابل تهیه
250,000 ریال

پس انداز
قابل تهیه
70,000 ریال

... حرکات اصلاحی و درما
قابل تهیه
400,000 ریال

... زیست شناسی درتربیت
قابل تهیه
99,000 ریال

... مدیریت اماکن و فضاه
قابل تهیه
450,000 ریال

تنیس
قابل تهیه
500,000 ریال

... آسیب شناسی ورزشی
قابل تهیه
450,000 ریال

... مبانی جامعه شناسی و
قابل تهیه
200,000 ریال

... بازی های دبستانی و
قابل تهیه
150,000 ریال

... راهنمای کاربردی مکم
قابل تهیه
199,000 ریال

... اصول و فلسفه تربیت
قابل تهیه
300,000 ریال

... آزمون های روان شناس
قابل تهیه
159,000 ریال

... حقوق و اخلاق ورزشی
قابل تهیه
250,000 ریال

... اصول سرپرستی و مدیر
قابل تهیه
350,000 ریال

... روش های تحقیق در عل
قابل تهیه
450,000 ریال

... مبانی و کاربرد یادگ
قابل تهیه
199,000 ریال

... رشد و تکامل حرکتی
قابل تهیه
159,000 ریال

... تاریخ تربیت بدنی و
قابل تهیه
250,000 ریال

... اکتساب و اجرای مهار
قابل تهیه
199,000 ریال

... مبانی آمار و سنجش د
قابل تهیه
500,000 ریال

... مقدمات آناتومی انسا
قابل تهیه
300,000 ریال

... آناتومی انسان برای
قابل تهیه
650,000 ریال

... سنجش و اندازه گیری
قابل تهیه
350,000 ریال

... سنجش عوامل روان شنا
قابل تهیه
249,000 ریال

... شیوه های بازاریابی
قابل تهیه
550,000 ریال