تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


آناتومی رادیولوژیک نتر

کد محصول : 10537
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 1010 g

جامعه نگر

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

ادوارد.س وبر

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

احسان گلچینی، دکتر رضا احدی

وزیری

9786001015663

486

خرید
+
قیمت محصول 1,190,000 ریال
قیمت نهایی

کتاب فشرده آناتومی رادیولوژیک نتر

 

توموگرافی کامپیوتری با استفاده از نشر پوزیترون )CT/PET)

با استفاده از این روش تصویربرداری و بهکاربردن 18 – glucose - D – fluorodeoxy میتوان میزان جذب گلوکوز توسط بافتها مختلف را مشاهده نمود. این روش، مخصوصا برای تشخیص بافتها یا ساختارهای دارای سوخت و ساز باالتر از حد نرمال )تومورهای بدخیم و زخمهای التهابی(، بسیار مفید میباشد.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )MRI)

در سال 2003) Illinois (Lauterbur Paul و Mansfield Peter Sir بهدلیل مشارکت در رشد و توسعهی MRI (Imaging Resonance Magnetic (موفق به دریافت جایزهی نوبل در حوزهی پزشکی و فیزیولوژی گردیدند. از زمان ثبت اولین تصاویر MRI در سال 1977 ،این روش تصویربرداری به روشی ایمن و همهکاره برای تهیهی تصاویر پزشکی تبدیل شده است. نحوهی ایجاد تصویر با استفاده از این سیستم تصویربرداری به این صورت است که : •ابتدا پروتونهای آزاد هیدروژن )اتمهای هیدروژن در مولکول آب، تقریبا در تمام بافتهای بیولوژیکی یافت میشوند( توسط مگنتهای قوی به صف درآورده میشوند. •سپس یک موج رادیویی با عبور از بدن بیمار، باعث انکسار )انحراف از مسیر( پروتونها میشود. •بازگشت پروتونها به حالت اولیهی خود سبب نشر امواج رادیویی ضعیفی میگردد. •در نهایت، با تقویت فرکانس و زمان میتوان امواج قابل تمایزی ایجاد کرد که آنالیز آنها توسط سیستمهای کامپیوتری، تصاویری را در مقاطع اَ َ کسیال، کرونال و سجیتال بهوجود خواهند آورد. مهمترین مزایای تصویربرداری با استفاده از تکنیک رزونانس مغناطیسی، فقدان تشعشع یونیزان و توانایی تولید تصویر در تمام مقاطع با رزولوشن بهتر )درمقایسه با CT )میباشند. از معایب این روش تصویربرداری نیز میتوان به هزینهی باال، عدم توانایی در تصویربرداری از افراد دارای ایمپلنتها یا اجسام خارجی فلزی، عدم توانایی در بهتصویرکشیدن قابلقبول بافت استخوان، زمان انجام طوالنیتر نسبت به سیتی اسکن و تمایل به ایجاد آرتیفکت )حرکتی( درتصاویر، به دلیل حرکات ناشی از تنگی محیط انجام اسکن، اشاره نمود.

 

 

برای خرید کتاب مرور آزمون مبانی مراقبت های پرستاری پوتر و پری کلیک کنید.

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید