تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

بورس

... مبانی بانکداری با ر
قابل تهیه
200,000 ریال

... روش های داده کاوی د
قابل تهیه
180,000 ریال

... سلف و اوراق سلف
قابل تهیه
160,000 ریال

... صندوق های سرمایه گذ
قابل تهیه
160,000 ریال

... صندوق های سرمایه گذ
قابل تهیه
100,000 ریال

... الفبای بازار سرمایه
قابل تهیه
70,000 ریال

... خودآموز بورس
قابل تهیه
90,000 ریال

... فهم وتحلیل صورتهای
قابل تهیه
320,000 ریال

... سیستم های اطلاعاتی
قابل تهیه
40,000 ریال

... راهنمای کاربردی کمی
قابل تهیه
180,000 ریال

... انقلاب تامین مالی ج
قابل تهیه
200,000 ریال

... الفبای بورس
قابل تهیه
150,000 ریال

... کانسلیم روشی متفاوت
قابل تهیه
200,000 ریال

... روش های سرمایه گذار
قابل تهیه
300,000 ریال