تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

چالش

... رازهای معامله گران
قابل تهیه
20,000 ریال

... تحلیل تکنیکی به زبا
قابل تهیه
30,000 ریال

... توسعه اقتصادی و توس
قابل تهیه
130,000 ریال

... تحلیل بنیادی ، تکنی
قابل تهیه
150,000 ریال

... تحلیل موج های الیوت
قابل تهیه
180,000 ریال

... راهنمای کامل اندیک
قابل تهیه
120,000 ریال

... شناخت و تجزیه تحلیل
قابل تهیه
150,000 ریال

... جادوگران بازار نوین
قابل تهیه
450,000 ریال

... تحلیل تکنیکال در با
قابل تهیه
300,000 ریال

... چگونه در بورس دو می
قابل تهیه
150,000 ریال

... الگوهای شمعی ژاپنی
قابل تهیه
250,000 ریال

... تحلیل و معامله گری
قابل تهیه
200,000 ریال

... تحلیل بنیادی در باز
قابل تهیه
180,000 ریال

... تامین مالی پروژه ها
قابل تهیه
120,000 ریال