تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

چتر دانش

... قانون یار حقوق تعهد
قابل تهیه
70,000 ریال

... قانون تجارت نموداری
قابل تهیه
125,000 ریال

... قانون مدنی نموداری
قابل تهیه
85,000 ریال

... بایسته های حقوق قرا
قابل تهیه
150,000 ریال135,000 ریال

... مجموعه قوانین ومقرر
قابل تهیه
120,000 ریال108,000 ریال

... 500پرسش چهارگزینه ا
قابل تهیه
80,000 ریال72,000 ریال

... الموجز دانشگاهی
قابل تهیه
80,000 ریال

... فقه الوکاله
قابل تهیه
25,000 ریال22,500 ریال

... جنبه های حقوقی ادغا
قابل تهیه
80,000 ریال72,000 ریال

... برنامه ریزی درسی
قابل تهیه
65,000 ریال58,500 ریال

... ترجمه ی تحت اللفظی
قابل تهیه
125,000 ریال112,500 ریال

... ترجمه تحت الفظی و ر
قابل تهیه
115,000 ریال

... آزمون های آزمایشی و
قابل تهیه
320,000 ریال288,000 ریال

... مجموعه پرسش های چها
قابل تهیه
350,000 ریال315,000 ریال

... ترجمه تحت اللفظی ور
قابل تهیه
125,000 ریال

... زبان تخصصی حسابداری
قابل تهیه
150,000 ریال

... زبان عمومی کارشناسی
قابل تهیه
330,000 ریال

... قانون آیین دادرسی ک
قابل تهیه
125,000 ریال

... مجموعه آیین دادرسی
قابل تهیه
125,000 ریال112,500 ریال

... متون حقوقی بین الم
قابل تهیه
100,000 ریال90,000 ریال

... مجموعه حقوق تجارت
قابل تهیه
120,000 ریال108,000 ریال

... قانون یار اصول فقه
قابل تهیه
200,000 ریال

... 500 پرسش چهارگزینه
قابل تهیه
100,000 ریال

... قانون یار آیین داد
قابل تهیه
250,000 ریال

... مجازات اسلامی ( قان
قابل تهیه
250,000 ریال

... کنوانسیون های بین ا
قابل تهیه
125,000 ریال

... قانون بیمه اجباری خ
قابل تهیه
30,000 ریال

... قانون شورای حل اختل
قابل تهیه
30,000 ریال

... مجموعه پرسش های چها
قابل تهیه
125,000 ریال

... 500پرسش چهار گزینه
قابل تهیه
125,000 ریال