تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دفتر پژوهشهای فرهنگی

... مدیریت استراتژیک
قابل تهیه
690,000 ریال

... مبانی و مفاهیم در م
قابل تهیه
480,000 ریال

... بازاریابی جهانی
قابل تهیه
740,000 ریال

روش تحقیق
قابل تهیه
200,000 ریال

... استراتژی و عملیات د
قابل تهیه
95,000 ریال

... سرگرمی های مردم تهر
قابل تهیه
95,000 ریال

... مدیریت در پهنه فرهن
قابل تهیه
260,000 ریال

... مبانی مدیریت منابع
قابل تهیه
600,000 ریال

... مبانی رفتار سازمانی
قابل تهیه
490,000 ریال

... استراتژی بازاریابی
قابل تهیه
480,000 ریال

... مبانی مدیریت
قابل تهیه
600,000 ریال

... مدیریت جلد اول
قابل تهیه
550,000 ریال

... دستنامه برنامه ریزی
قابل تهیه
270,000 ریال

فساد اداری
قابل تهیه
125,000 ریال

... برنامه ریزی استراتژ
قابل تهیه
140,000 ریال

... فضاهای ورودی درمعما
قابل تهیه
61,000 ریال

... فضاهای شهری دربافت
قابل تهیه
144,000 ریال

... فلسفه و معماری
قابل تهیه
85,000 ریال

... ماهیت معماری
قابل تهیه
45,000 ریال

... گذروخانه دربافت سنت
قابل تهیه
125,000 ریال

... شرح جریان های فکری
قابل تهیه
375,000 ریال

... تئوری بازاریابی
قابل تهیه
17,000 ریال

... مدیریت استراتژیک سی
قابل تهیه
180,000 ریال

... مدیریت استراتژیک رس
قابل تهیه
300,000 ریال

... تئوری وطراحی سازمان
قابل تهیه
400,000 ریال

... رفتار سازمانی (جلد
قابل تهیه
270,000 ریال

... تئوری وطراحی سازمان
قابل تهیه
295,000 ریال

... رفتار سازمانی (جلد
قابل تهیه
260,000 ریال

... مدیریت تکنولوژی
قابل تهیه
460,000 ریال

... مدیریت رسانه
قابل تهیه
450,000 ریال