تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

دانشگاه پارس

... مدیریت ایمنی پروژه
قابل تهیه
200,000 ریال

... مدیریت پروژه و اخلا
قابل تهیه
200,000 ریال

... مبانی طراحی سازه ها
قابل تهیه
650,000 ریال

... مسابقات معماری
قابل تهیه
980,000 ریال

... پل ها و سازه های آب
قابل تهیه
450,000 ریال