تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه علامه طباطبائی

... مبانی نظریه پرسش -
قابل تهیه
40,000 ریال

... تحلیل محتوی در علوم
قابل تهیه
350,000 ریال

... اقتصاد کشاورزی
قابل تهیه
43,000 ریال

... نظریه های مشاوره (
قابل تهیه
60,000 ریال

... هوشمندی کسب و کار (
قابل تهیه
100,000 ریال

... آراء و نظریات مشورت
قابل تهیه
500,000 ریال

... احساس و ادراک
قابل تهیه
800,000 ریال

... آراء و نظریات مشورت
قابل تهیه
250,000 ریال

... آراء و نظریات مشورت
قابل تهیه
250,000 ریال

... ریاضیات مقدماتی برا
قابل تهیه
70,000 ریال

... مدیریت در روابط عمو
قابل تهیه
35,000 ریال

... آمار ناپارامتریک و
قابل تهیه
140,000 ریال

... مدیریت مراکز پیش دب
قابل تهیه
100,000 ریال

... روزنامه نگاری نوین
قابل تهیه
350,000 ریال

... در سایه خشونت
قابل تهیه
460,000 ریال

... آراء و نظریات مشورت
قابل تهیه
300,000 ریال

... روان شناسی تبلیغات
قابل تهیه
200,000 ریال

... ارزیابی مخاطره و تح
قابل تهیه
250,000 ریال

... ریاضی عمومی 1
قابل تهیه
150,000 ریال