تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

دانشگاه علامه طباطبائی

... مبانی نظریه پرسش -
قابل تهیه
40,000 ریال

... تحلیل محتوی در علوم
قابل تهیه
200,000 ریال

... اقتصاد کشاورزی
قابل تهیه
43,000 ریال

... نظریه های مشاوره (
قابل تهیه
60,000 ریال

... هوشمندی کسب و کار (
قابل تهیه
100,000 ریال

... آراء و نظریات مشورت
قابل تهیه
200,000 ریال

... احساس و ادراک
قابل تهیه
800,000 ریال

... آراء و نظریات مشورت
قابل تهیه
250,000 ریال

... آراء و نظریات مشورت
قابل تهیه
170,000 ریال

... ریاضیات مقدماتی برا
قابل تهیه
70,000 ریال

... مدیریت در روابط عمو
قابل تهیه
35,000 ریال

... آمار ناپارامتریک و
قابل تهیه
140,000 ریال

... مدیریت مراکز پیش دب
قابل تهیه
100,000 ریال

... روزنامه نگاری نوین
قابل تهیه
350,000 ریال