تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه علم و صنعت

... ماشین آلات ساختمانی
قابل تهیه
65,000 ریال

... طراحی ماشین های الک
قابل تهیه
125,000 ریال

... مدارهای مخابراتی تج
قابل تهیه
400,000 ریال

... مدیریت روسازی برای
قابل تهیه
210,000 ریال

... راهنمای جامع مدلساز
قابل تهیه
400,000 ریال

... آسیب شناسی و ارزیاب
قابل تهیه
150,000 ریال

... برنامه ریزی مهندسی
قابل تهیه
500,000 ریال

... اصول و کاربرد میکرو
قابل تهیه
200,000 ریال

ایستایی
قابل تهیه
280,000 ریال

... دینامیک و پایداری س
قابل تهیه
54,000 ریال

... فیزیک برای علوم و م
قابل تهیه
80,000 ریال

... اصول تبرید طراحی و
قابل تهیه
340,000 ریال