تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

... مهندسی ژئوتکنیک : ط
قابل تهیه
277,000 ریال

... دینامیک سازه ها جلد
قابل تهیه
480,000 ریال

... دینامیک سازه ها ( ج
قابل تهیه
240,000 ریال

... شناسایی سیستم
قابل تهیه
180,000 ریال

... مدیریت زنجیره تامین
قابل تهیه
680,000 ریال

... طراحی راکتورهای پلی
قابل تهیه
240,000 ریال

... مهندسی واکنشهای شیم
قابل تهیه
140,000 ریال

... مهندسی واکنشهای شیم
قابل تهیه
320,000 ریال

... مبانی شبکه های عصبی
قابل تهیه
390,000 ریال

... راهنمای کاربران سیس
قابل تهیه
350,000 ریال

... راهنمای حل مسائل طر
قابل تهیه
115,000 ریال

... طراحی راکتور های شی
قابل تهیه
150,000 ریال

... اقتصاد مهندسی
قابل تهیه
440,000 ریال

... الکترونیک دیجیتال
قابل تهیه
160,000 ریال

... اقتصاد مهندسی ( نظر
قابل تهیه
250,000 ریال

... مقدمه ای بر مهندسی
قابل تهیه
195,000 ریال

بناهای آبی
قابل تهیه
85,000 ریال

... هیدرولیک جریان آب د
قابل تهیه
210,000 ریال

... مخلوط های پلیمری
قابل تهیه
240,000 ریال

... مدل سازی سازمان های
قابل تهیه
190,000 ریال

... انگلیسی عمومی برای
قابل تهیه
190,000 ریال

... کاربرد ریاضیات در م
قابل تهیه
240,000 ریال

... مباحثی در تصمیم گیر
قابل تهیه
70,000 ریال

... مقدمه ای بر بیولوژی
قابل تهیه
110,000 ریال

... راهنمای اصول بنیانی
قابل تهیه
210,000 ریال

... مهندسی فرآیند های ز
قابل تهیه
340,000 ریال

... تئوری لایه مرزی ( ج
قابل تهیه
260,000 ریال

... تئوری لایه مرزی ( ج
قابل تهیه
280,000 ریال

... حالت های گذ رای الک
قابل تهیه
334,000 ریال

... مقدمه ای بر فرآورش
قابل تهیه
120,000 ریال