تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

... معادلات دیفرانسیل (
قابل تهیه
330,000 ریال

... اصول علم و مهندسی م
قابل تهیه
470,000 ریال

... تئوری ارتعاشات
قابل تهیه
240,000 ریال

... اصول طراحی پی
قابل تهیه
380,000 ریال

... هوش تجاری یک رویکرد
قابل تهیه
400,000 ریال

... دینامیک ماشین ها
قابل تهیه
230,000 ریال

... برنامه ریزی منابع س
قابل تهیه
260,000 ریال

... الکترومغناطیس
قابل تهیه
300,000 ریال

... مبانی اندازگیری در
قابل تهیه
240,000 ریال

... نظریه بازیها و کارب
قابل تهیه
1,500,000 ریال

... مدیریت کیفیت جامع (
قابل تهیه
270,000 ریال

... الکترومغناطیس شامل
قابل تهیه
300,000 ریال

... راه سازی ( طرح هندس
قابل تهیه
300,000 ریال

... ریاضیات مهندسی پیشر
قابل تهیه
170,000 ریال

... تئوری، الگوریتم و ک
قابل تهیه
270,000 ریال

... مبانی سنجش از دور ر
قابل تهیه
220,000 ریال

... مصالح مهندسی عمران
قابل تهیه
170,000 ریال

... شیمی دارویی
قابل تهیه
170,000 ریال

... برنامه نویسی پایتون
قابل تهیه
280,000 ریال

... مبانی تحلیلی شبکه ه
قابل تهیه
170,000 ریال

... مهندسی کنترل در محی
قابل تهیه
245,000 ریال

... ترمودینامیک پیشرفته
قابل تهیه
150,000 ریال

... دینامیک ماشین ها (ب
قابل تهیه
230,000 ریال

... ماشین کاریهای سنتی
قابل تهیه
180,000 ریال

... مکانیک انفجار : اند
قابل تهیه
150,000 ریال

... مکانیک انفجار امواج
قابل تهیه
185,000 ریال

... کیفیت و پایایی کارب
قابل تهیه
190,000 ریال

... آنتن های میکرواستری
قابل تهیه
280,000 ریال

... افزاره های تار فیبر
قابل تهیه
130,000 ریال

... الکترومغناطیس شامل
قابل تهیه
300,000 ریال