تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه صدا و سیما

... تهیه کنندگی برای تل
قابل تهیه
70,000 ریال

... دستنامه خبرنگاری کو
قابل تهیه
100,000 ریال

... شناخت ارتباطات جمعی
قابل تهیه
320,000 ریال

... مقدمه ای بر انسان ش
قابل تهیه
120,000 ریال

... مجموعه مقالات به من
قابل تهیه
120,000 ریال

... کنداکتور(برنامه ریز
قابل تهیه
100,000 ریال

... راهنمای مدیریت رسان
قابل تهیه
100,000 ریال

... مجموعه مقالات نخستی
قابل تهیه
100,000 ریال

... اندیشه های انتقادی
قابل تهیه
100,000 ریال

... مباحثی درسینمای مست
قابل تهیه
80,000 ریال

... استاندارد پیشرفته ف
قابل تهیه
250,000 ریال

... تلویزیون کاربرد وشی
قابل تهیه
100,000 ریال

... قطعاتی برای پیانو
قابل تهیه
40,000 ریال

... راهنمای تولید برنام
قابل تهیه
600,000 ریال

... کندوکاوی در موسیقی
قابل تهیه
130,000 ریال

... طراحی ونقاشی شکل ها
قابل تهیه
120,000 ریال

... مباحثی در فلسفی هنر
قابل تهیه
80,000 ریال

... فنون وتجهیزات در تو
قابل تهیه
250,000 ریال

... سوئیت ایران زمین
قابل تهیه
90,000 ریال

... شیوه پردازی درتئاتر
قابل تهیه
100,000 ریال

... فیزیک ساز ها (جلد ا
قابل تهیه
220,000 ریال

... جهانی شدن اخبار
قابل تهیه
180,000 ریال

... مستند تلویزیونی درآ
قابل تهیه
80,000 ریال

... فراتئاتر وروایتی دی
قابل تهیه
100,000 ریال

... رسانه وخبر
قابل تهیه
100,000 ریال

... اتصالات رادیویی ماک
قابل تهیه
115,000 ریال

... تکنیک های تدوین(جلد
قابل تهیه
200,000 ریال

... مفاهیم فنی دیجیتال
قابل تهیه
140,000 ریال

... تاملی در تلویزیون
قابل تهیه
140,000 ریال

... آموزش درباره ی تکنو
قابل تهیه
120,000 ریال