تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه شهید بهشتی

... اصول طراحی معماری ه
قابل تهیه
180,000 ریال

... سبک شناسی نثرهای صو
قابل تهیه
150,000 ریال

... پویایی های سیستم
قابل تهیه
230,000 ریال

... روان شناسی تجربی پ
قابل تهیه
130,000 ریال

... زیبایی شناسی در معم
قابل تهیه
500,000 ریال

... طراحان چگونه می اند
قابل تهیه
600,000 ریال

... آسایش در پناه معمار
قابل تهیه
150,000 ریال

... بهینه سازی پویا ،کن
قابل تهیه
500,000 ریال

... تحلیل ساختاری تایید
قابل تهیه
150,000 ریال

... معماری منظر
قابل تهیه
120,000 ریال

... اصول و مبانی بیوفی
غیر فعال
128,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... دانش اقلیمی طراحی م
قابل تهیه
250,000 ریال

... نگرشی بر تحلیل جنسی
قابل تهیه
12,000 ریال

... نظارت و رهبری آموزش
قابل تهیه
100,000 ریال

... اقتصاد صدر اسلام
قابل تهیه
120,000 ریال

... تاثیر گذاری روان شن
قابل تهیه
100,000 ریال

... تحلیلهای ریاضی و کا
قابل تهیه
120,000 ریال

... آسایش در پناه باد
قابل تهیه
100,000 ریال

... بهینه سازی ریاضی
قابل تهیه
100,000 ریال

... فیزیک سیستم های تصو
قابل تهیه
300,000 ریال

... نخستین درس در جبر خ
قابل تهیه
200,000 ریال

... برنامه ریزی اثر بخش
قابل تهیه
70,000 ریال

... برنامه ریزی توسعه د
قابل تهیه
160,000 ریال

... بابرادبنت درباره ی
قابل تهیه
60,000 ریال

... درآمدی به بررسی عمل
قابل تهیه
40,000 ریال

... زبان اقلیمی در طراح
قابل تهیه
145,000 ریال

... ارزیابی مشارکتی روس
قابل تهیه
190,000 ریال

... آب و هوا شناسی دینا
قابل تهیه
150,000 ریال

... مصالح در ساختمان و
قابل تهیه
150,000 ریال

... راهبردهای ورود و حف
قابل تهیه
180,000 ریال