تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه شهید رجایی

... فرهنگ نامه تخصصی مت
قابل تهیه
290,000 ریال

... فرهنگ تحلیلی لغات و
قابل تهیه
270,000 ریال

... مدیریت در ورزش
قابل تهیه
270,000 ریال

... اصول دینامیک گازها
قابل تهیه
250,000 ریال

... ضربه بر روی سازه ها
قابل تهیه
250,000 ریال

... مرجع کامل تهویه مط
قابل تهیه
250,000 ریال

... مرجع کامل تهویه مطب
قابل تهیه
250,000 ریال

... اصول طراحی معماری
قابل تهیه
150,000 ریال

... اصول پردازش تصاویر
قابل تهیه
150,000 ریال

... روانشناسی ورزشی
قابل تهیه
160,000 ریال

... معادلات دیفرانسیل
قابل تهیه
160,000 ریال

... آمار کاربردی به زبا
قابل تهیه
185,000 ریال

... انتخاب فرآیند از طر
قابل تهیه
150,000 ریال

... تهویه و تبرید اصول
قابل تهیه
150,000 ریال

... دینامیک خودروهای جا
قابل تهیه
150,000 ریال

... طراحی و تکنولوژی قا
قابل تهیه
150,000 ریال

... فناوری ساخت درهای چ
قابل تهیه
150,000 ریال

... فناوری ماشینهای صنا
قابل تهیه
150,000 ریال

... مقدمه ای بر فوتونیک
قابل تهیه
150,000 ریال

... مکان پایدار
قابل تهیه
150,000 ریال

مهندسی پی
قابل تهیه
150,000 ریال

... مهندسی نگهداری ماشی
قابل تهیه
150,000 ریال

... آزمایشگاه شیمی عموم
قابل تهیه
160,000 ریال

... راهنمای تعمیرات پژو
قابل تهیه
140,000 ریال

... شیمی در استانداردها
قابل تهیه
140,000 ریال

... کلیات علم تدریس
قابل تهیه
140,000 ریال

... نخستین درس در سیست
قابل تهیه
140,000 ریال

... صورتهای ازلی
قابل تهیه
130,000 ریال

... طراحی و مدیریت منظر
قابل تهیه
130,000 ریال

... قانون و عملکرد
قابل تهیه
130,000 ریال