تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه علم و صنعت ایران

... رسم فنی جامع
قابل تهیه
45,000 ریال

... رسم فنی جامع
قابل تهیه
200,000 ریال

... تاریخ شکل شهر تا ان
قابل تهیه
820,000 ریال

... نقشه کشی صنعتی 1
قابل تهیه
400,000 ریال

... نقشه کشی صنعتی 2
قابل تهیه
400,000 ریال

... مدیریت پروژه های عم
قابل تهیه
290,000 ریال

... مبانی مهندسی موتوره
قابل تهیه
350,000 ریال

... مقدمه ای بر مبانی ب
قابل تهیه
320,000 ریال

... علم ترمودینامیک : ر
قابل تهیه
250,000 ریال

... آزمایشگاه مکانیک خا
قابل تهیه
135,000 ریال

... مقدمه ای بر تجزیه و
قابل تهیه
320,000 ریال

... مبانی و مدیریت فناو
قابل تهیه
800,000 ریال

... سیستم های مدیریت تو
قابل تهیه
260,000 ریال

... آمار و احتمال مهندس
قابل تهیه
230,000 ریال

... فرم،فضا و نظم در مع
قابل تهیه
220,000 ریال

... بانک اطلاعات علمی -
قابل تهیه
168,000 ریال

... داده کاوی و کشف دان
قابل تهیه
210,000 ریال

... محیط های پاسخده
قابل تهیه
210,000 ریال

... مقدمه ای بر نظریه م
قابل تهیه
68,000 ریال

... الگوریتم های تکاملی
قابل تهیه
100,000 ریال

... کنترل کیفیت آماری
قابل تهیه
330,000 ریال

... تحلیلی از ویژگیهای
قابل تهیه
330,000 ریال

... طراحی و تحلیل آزمای
قابل تهیه
275,000 ریال

... سیستم های قدرت الکت
قابل تهیه
220,000 ریال

... اصول و اجزاء کنترل
قابل تهیه
160,000 ریال

... اصول تحلیل و طراحی
قابل تهیه
225,000 ریال

... بررسی سیستم های قدر
قابل تهیه
700,000 ریال

... میدانها و امواج
قابل تهیه
110,000 ریال

... مهندسی راه و تحلیل
قابل تهیه
28,000 ریال

... شیشه (ساختار,خواص و
قابل تهیه
230,000 ریال