تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه امام صادق

... رویکردی نوین در بان
قابل تهیه
65,000 ریال

... درآمدی بر مدیریت صا
قابل تهیه
50,000 ریال

جرم شناسی
قابل تهیه
190,000 ریال

... مفاهیم القرآن
قابل تهیه
170,000 ریال

... جامعه شناسی سیاسی ج
قابل تهیه
91,000 ریال

... قواعد فقه ( جلد یکم
قابل تهیه
480,000 ریال

... مبانی , اصول و روش
قابل تهیه
250,000 ریال

دین و دانش
قابل تهیه
170,000 ریال

... درآمدی نو به منطق ن
قابل تهیه
140,000 ریال

... پیشرفت های اقتصادی
قابل تهیه
440,000 ریال

... الگوهای صدور انقلاب
قابل تهیه
100,000 ریال

دشت الفبا
قابل تهیه
300,000 ریال

... اخلاق کسب و کار روی
قابل تهیه
450,000 ریال

... نظریه قرارداد ها
قابل تهیه
700,000 ریال

... مدیریت فرآیندهای کس
قابل تهیه
136,000 ریال

... مدیریت فرآیندهای کس
قابل تهیه
75,000 ریال

... سیاست و حکومت در جم
قابل تهیه
185,000 ریال

... روش تحقیق با تکیه ب
قابل تهیه
180,000 ریال

... هفت رویکرد به مدیری
قابل تهیه
250,000 ریال

... حقوق و اقتصاد در اس
قابل تهیه
120,000 ریال

... تفکر درباره آینده :
قابل تهیه
210,000 ریال

فقه سیاسی
قابل تهیه
50,000 ریال

... مهندسی مالی اسلامی
قابل تهیه
400,000 ریال

... اقتصاد سنجی عمومی ن
قابل تهیه
425,000 ریال

... اقتصاد سنجی عمومی ن
قابل تهیه
330,000 ریال

... مجموعه درس گفتارهای
قابل تهیه
150,000 ریال

... آموزش رسانه ای
قابل تهیه
415,000 ریال

... نظریه های بازتاب جه
قابل تهیه
120,000 ریال

... اقتصاد انرژی
قابل تهیه
160,000 ریال

... درباب استعداد های آ
قابل تهیه
100,000 ریال