تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانشگاه فردوسی مشهد

... میکروبیولوژی مواد غ
قابل تهیه
340,000 ریال

... بیوتکنولوژی میکروبی
قابل تهیه
160,000 ریال

... یاد نامه ابوالفضل ب
قابل تهیه
97,000 ریال

... تحلیل آماری چند متغ
قابل تهیه
185,000 ریال

... ژنتیک مولکولی باکتر
قابل تهیه
240,000 ریال

... مقدمه ای بر فیزیک آ
قابل تهیه
80,000 ریال

... اصول بیوتکنولوژی گی
قابل تهیه
220,000 ریال

... آشنایی با مکانیک کل
قابل تهیه
370,000 ریال

... تحلیل سریهای زمانی
قابل تهیه
150,000 ریال

... مبانی شبیه سازی دین
قابل تهیه
55,000 ریال

... طبیبان جان
قابل تهیه
35,000 ریال

... تولید پنیر فتا ( به
قابل تهیه
22,000 ریال

... احتیاجات غذایی گاو
قابل تهیه
49,000 ریال

... فرایند های انتقال و
قابل تهیه
200,000 ریال

... ارزیابی مواد خوراکی
قابل تهیه
58,000 ریال

... اندازه گیری و آشکار
قابل تهیه
500,000 ریال

... تحلیل سیستم های منا
قابل تهیه
185,000 ریال

... بلور شناسی با پرتو
قابل تهیه
100,000 ریال

... تحلیل انتقادی و کار
قابل تهیه
70,000 ریال

... مقدمه ای بر بیوتکنو
قابل تهیه
100,000 ریال

... بیوانفورماتیک راهنم
قابل تهیه
380,000 ریال

... مبانی سیستماتیک جان
قابل تهیه
260,000 ریال

... میکروبیولوژی غذایی
قابل تهیه
125,000 ریال

... هوا و اقلیم شناسی
قابل تهیه
60,000 ریال

... تغییر اقلیم و تولید
قابل تهیه
220,000 ریال

... مبانی فیزیک هسته ای
قابل تهیه
170,000 ریال

... اثر فرایند بر ایمنی
قابل تهیه
200,000 ریال

... تجزیه و تحلیل سریها
قابل تهیه
165,000 ریال

... ریاضیات مقدماتی همر
قابل تهیه
150,000 ریال

... توصیف و آموزش زبان
غیر فعال
130,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن