تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دانش نگار

... مبانی فیزیک مکانیک
قابل تهیه
93,000 ریال

دینامیک
قابل تهیه
350,000 ریال

... شیمی فیزیک تجربی گر
قابل تهیه
110,000 ریال

... شیمی آلی پیشرفته (
قابل تهیه
750,000 ریال

... مبانی شیمی تجزیه جل
قابل تهیه
450,000 ریال

... طراحی اجزاء ماشین
قابل تهیه
750,000 ریال

... ریاضیات پایه
قابل تهیه
210,000 ریال

... کارآفرینی در بستر ف
قابل تهیه
500,000 ریال

... کلیات حقوق قرارداده
قابل تهیه
110,000 ریال

... راهنمای حل مسائل شی
قابل تهیه
130,000 ریال

... اصول علمی و عملی پر
قابل تهیه
68,500 ریال

استاتیک
قابل تهیه
300,000 ریال

... تشریح کامل مسائل شی
قابل تهیه
220,000 ریال

... مقدمه ای بر فیزیک ح
قابل تهیه
116,000 ریال

... اندازه گیری الکترون
قابل تهیه
250,000 ریال

دینامیک
قابل تهیه
280,000 ریال

... مقاومت مصالح
قابل تهیه
350,000 ریال

... مهندسی نرم افزار
قابل تهیه
420,000 ریال

... مهندسی نرم افزار جل
قابل تهیه
400,000 ریال

... ریاضیات مقدماتی
قابل تهیه
160,000 ریال

... مدیریت پروژه(مورد ک
قابل تهیه
65,000 ریال

... تشریح کامل مسائل شی
قابل تهیه
120,000 ریال

... تشریح کامل مسائل شی
قابل تهیه
70,000 ریال

... اروپا از انقلاب فرا
قابل تهیه
300,000 ریال

... مبانی شیمی تجزیه جل
قابل تهیه
900,000 ریال

حقوق ثبت
قابل تهیه
400,000 ریال

... شیمی معدنی پیشرفته
قابل تهیه
420,000 ریال

... شیمی آلی پیشرفته کت
قابل تهیه
700,000 ریال