تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دادگستر

... حقوق تجارت جلد چهار
قابل تهیه
100,000 ریال

... آیین دادرسی دیوان ک
قابل تهیه
130,000 ریال

... نظام حقوقی اراضی مل
قابل تهیه
165,000 ریال

... پزشکی قانونی
قابل تهیه
260,000 ریال

حقوق اسناد
قابل تهیه
135,000 ریال

... حقوق تامین اجتماعی
قابل تهیه
150,000 ریال

... حق زارعانه درحقوق ا
قابل تهیه
100,000 ریال

... ادعای ثالث نسبت به
قابل تهیه
200,000 ریال

... حقوق بین الملل عموم
قابل تهیه
140,000 ریال

... بزهکاری کودکان و نو
قابل تهیه
200,000 ریال

... حقوق صنعت احداث
قابل تهیه
250,000 ریال

... شرح قانون مجازات جر
قابل تهیه
75,000 ریال

... حقوق داوری داخلی
قابل تهیه
400,000 ریال

... داوری بازرگانی بین
قابل تهیه
120,000 ریال

... تحلیل جرایم کلاهبرد
قابل تهیه
370,000 ریال

... تفسیرقرآن کریم آیات
قابل تهیه
160,000 ریال

... زبان تخصصی انگلیسی
قابل تهیه
250,000 ریال

... حقوق کیفری موادمخدر
قابل تهیه
90,000 ریال

... ایرادات قضایی بر نح
قابل تهیه
850,000 ریال

... حقوق اداری
قابل تهیه
220,000 ریال

... فرهنگ انگلیسی به فا
قابل تهیه
205,000 ریال

... حقوق تجارت جلد دوم
قابل تهیه
280,000 ریال

... قرار داد انتقال تکن
قابل تهیه
90,000 ریال

حقوق ورزشی
قابل تهیه
100,000 ریال

... مجموعه کامل قوانین
قابل تهیه
200,000 ریال

... حقوق مدنی عقود معین
قابل تهیه
110,000 ریال

... سیاست خارجی جمهوری
قابل تهیه
85,000 ریال

... داوری بین المللی در
قابل تهیه
30,000 ریال

... آیین دادرسی مدنی(جل
قابل تهیه
200,000 ریال

... آیین دادرسی مدنی (
قابل تهیه
180,000 ریال