تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

دنیای اقتصاد

... جنگ های ارزی
قابل تهیه
350,000 ریال

... روش علم باز خوانی ا
قابل تهیه
140,000 ریال

... گفت و گو با مردم
قابل تهیه
80,000 ریال

فروش موفق
قابل تهیه
80,000 ریال

... موانع رشد برند
قابل تهیه
140,000 ریال

... تامین مالی شرکت ها
قابل تهیه
130,000 ریال

... قواعد مدیریت
قابل تهیه
120,000 ریال

... اقتصاد چگونه کار می
قابل تهیه
250,000 ریال

دموکراسی
قابل تهیه
250,000 ریال

... اقتصاد ایران به کدا
قابل تهیه
600,000 ریال

... مدیریت زمان
قابل تهیه
60,000 ریال

رهبری
قابل تهیه
140,000 ریال

... برنامه ریزی استراتژ
قابل تهیه
130,000 ریال

... بزرگان مکتب اتریش
قابل تهیه
170,000 ریال

... اقتصاد فقیر
قابل تهیه
250,000 ریال

... اخلاق تولید پول
قابل تهیه
130,000 ریال

... چین چگونه سرمایه دا
قابل تهیه
500,000 ریال

... بازار پژوهی
قابل تهیه
80,000 ریال

... مدیریت تکثر سازمانی
قابل تهیه
80,000 ریال

... استراتژی بازاریابی
قابل تهیه
350,000 ریال

... الگوهای سفته بازی
قابل تهیه
150,000 ریال

... اقتصاد کلان مدرن
قابل تهیه
130,000 ریال

نفت بی خطر
قابل تهیه
90,000 ریال

... مدیریت ( بررسی شیوه
قابل تهیه
60,000 ریال

... اقتصاد به روایت دیگ
قابل تهیه
130,000 ریال

... چگونه با آمار دروغ
قابل تهیه
120,000 ریال

... قانون،قانون گذار و
قابل تهیه
120,000 ریال

... قانون،قانون گذار و
قابل تهیه
130,000 ریال

... قانون،قانون گذار و
قابل تهیه
150,000 ریال

... مجموعه سوالات آمادگ
قابل تهیه
700,000 ریال