تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

علمی

... جامعه شناسی شهری
قابل تهیه
110,000 ریال

... گزیده ی مرصاد العبا
قابل تهیه
150,000 ریال

... طرح لرزه ای ساختمان
قابل تهیه
150,000 ریال

... حساب دیفرانسیل و ان
قابل تهیه
520,000 ریال

... سوخت و انرژی
قابل تهیه
60,000 ریال

... مبادی العربیه جلد چ
قابل تهیه
290,000 ریال

... بحر در کوزه
قابل تهیه
750,000 ریال

... سرمایه روانشناختی
قابل تهیه
115,000 ریال

... ترجمه و تحلیل انتقا
قابل تهیه
185,000 ریال

مجمره
قابل تهیه
155,000 ریال

... هفت نگار آسمانی
قابل تهیه
150,000 ریال

... پله پله تا ملاقات خ
قابل تهیه
450,000 ریال

... راهنمای عملی آموزش
قابل تهیه
175,000 ریال

... انسان شناسی فرهنگی
قابل تهیه
650,000 ریال

... فرهنگ اشعار حافظ
قابل تهیه
195,000 ریال

... نظریه ی جامعه شناسی
قابل تهیه
880,000 ریال

... زندگی و اندیشه ی بز
قابل تهیه
770,000 ریال

... فرهنگ توصیفی تحلیل
قابل تهیه
160,000 ریال

... زبانشناسی خبر
قابل تهیه
250,000 ریال

... ازدولت اقتدار تا دو
قابل تهیه
145,000 ریال

... اصول بازاریابی ( بر
قابل تهیه
420,000 ریال

... فلسفه فرهنگ
قابل تهیه
495,000 ریال

... درآمدی بر معنی شناس
قابل تهیه
250,000 ریال

... زیبایی شناسی عکاسی
قابل تهیه
395,000 ریال

... مشاوره ی مدرسه در ع
قابل تهیه
85,000 ریال

... درآمدی بر انسان شنا
قابل تهیه
25,000 ریال

... فرهنگ توصیفی نحو
قابل تهیه
450,000 ریال

... عشق صوفیانه در آینه
قابل تهیه
395,000 ریال

... چیدمان و مکان یابی
قابل تهیه
29,000 ریال

... کتاب نظریه ی فرهنگی
قابل تهیه
450,000 ریال