تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

علمی و فنی

... مکانیک آماری ( جلد
قابل تهیه
220,000 ریال

... مبانی شیمی تجزیه ج
قابل تهیه
600,000 ریال

... حل مسائل مبانی شیمی
قابل تهیه
220,000 ریال

... سرمایه روانشناختی
قابل تهیه
115,000 ریال

... شیمی کوانتومی
قابل تهیه
650,000 ریال

... سنتز ترکیبات آلی با
قابل تهیه
1,000,000 ریال

... شیمی معدنی (جلد اول
قابل تهیه
750,000 ریال

... شیمی کوانتومی ( قسم
قابل تهیه
600,000 ریال

... الاستیسیته
قابل تهیه
330,000 ریال

... مبانی شیمی تجزیه جل
قابل تهیه
600,000 ریال

... حل مسائل مبانی شیمی
قابل تهیه
110,000 ریال

... شیمی فیزیک 3 سینتیک
قابل تهیه
650,000 ریال

... شیمی فیزیک آلی
قابل تهیه
320,000 ریال

... الاستیسیته : نظری،
قابل تهیه
420,000 ریال

... شیمی فیزیک 1 ترمودی
قابل تهیه
360,000 ریال