تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

فدک ایساتیس

... زیبایی نقش در هنر و
قابل تهیه
400,000 ریال

... مرجع جامع و کاربردی
قابل تهیه
550,000 ریال

... ایسم ها در معماری I
قابل تهیه
240,000 ریال

... ابزارها و ماشین آل
قابل تهیه
450,000 ریال

... تولید و رویه کوبی م
قابل تهیه
390,000 ریال

... دکوراسیون چوبی از ط
قابل تهیه
300,000 ریال

... مواد اولیه مبلمان
قابل تهیه
180,000 ریال

... ایمنی برق در سیستم
قابل تهیه
350,000 ریال

... اصول سرپرستی
قابل تهیه
140,000 ریال

... برگ هایی از آموزه ه
قابل تهیه
200,000 ریال

... اجزای مرزی تئوری و
قابل تهیه
390,000 ریال

... ارزیابی اقتصادی اثر
قابل تهیه
250,000 ریال

... مدل یابی معادلات سا
قابل تهیه
150,000 ریال

... بارهای طراحی سازه ه
قابل تهیه
420,000 ریال

... تحلیل اجزاء محدود م
قابل تهیه
1,350,000 ریال

... دانشنامه زلزله 2 مه
قابل تهیه
950,000 ریال

... دانشنامه زلزله 3 مس
قابل تهیه
500,000 ریال

... دینامیک خاک
قابل تهیه
450,000 ریال

... دستنامه مهندسی زلزل
قابل تهیه
130,000 ریال

... راهنمای کاربردی نرم
قابل تهیه
200,000 ریال

... زلزله برای معماران
قابل تهیه
450,000 ریال

... شرح فهرست بهای راه
قابل تهیه
650,000 ریال

... مباحثی از روشهای اج
قابل تهیه
120,000 ریال

... مبانی طراحی کاربردی
قابل تهیه
160,000 ریال

... مقدمه ای بر ارتعاشا
قابل تهیه
250,000 ریال

... مهندسی پل طراحی زیر
قابل تهیه
235,000 ریال

... نظارت تخصصی (در پرو
قابل تهیه
120,000 ریال

... هیدرولوژی (اصول . ت
قابل تهیه
400,000 ریال

... کتاب خاکستری بتن نک
قابل تهیه
250,000 ریال

... یخچال های طبیعی و ت
قابل تهیه
350,000 ریال