تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

فرا

... مدیریت زمان
قابل تهیه
320,000 ریال

... مدیران کهنه کار زما
قابل تهیه
99,000 ریال

... ثروت آفرینان
قابل تهیه
79,000 ریال

... مدیریت از راه ارزش
قابل تهیه
59,000 ریال

... جک ولش راه جنرال ال
قابل تهیه
300,000 ریال

... گزیده ی مدیریت
قابل تهیه
80,000 ریال

... هشت خوان تحول
قابل تهیه
200,000 ریال

... در اوج پیروزی
قابل تهیه
47,000 ریال

پیل و پشه
قابل تهیه
89,000 ریال

... خدایان مدیریت
قابل تهیه
300,000 ریال

خودسازی
قابل تهیه
150,000 ریال

... آینده مدیریت
قابل تهیه
69,000 ریال

... هنر جنگ آوری
قابل تهیه
79,000 ریال

... آموزه های وارن بافت
قابل تهیه
280,000 ریال

... دیر آمدی خوش آمدی
قابل تهیه
280,000 ریال

... وارن بافت و تفسیر ص
قابل تهیه
220,000 ریال

... مدیریت فروش
قابل تهیه
125,000 ریال