تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

فرهمند

... راهنما و تشریح مسائ
قابل تهیه
250,000 ریال

... تئوری ومسائل انتقال
قابل تهیه
260,000 ریال

... مرجع کاربردي آموزش
قابل تهیه
300,000 ریال

... روشهای طراحی معماری
قابل تهیه
250,000 ریال

... اثرات ضربه زدن سازه
قابل تهیه
130,000 ریال

... آموزش DCS همراه با
قابل تهیه
150,000 ریال

... طراحی لرزه ای سازه
قابل تهیه
500,000 ریال

... دیوارهای برشی فولاد
قابل تهیه
200,000 ریال

... آزمایشات مکانیک خاک
قابل تهیه
90,000 ریال

... راهنمای طراحی سیستم
قابل تهیه
160,000 ریال

... رفع ابهامات همراه ب
قابل تهیه
195,000 ریال

... موتورهای دیزل
قابل تهیه
440,000 ریال

... دیتیل های ساختمان ه
قابل تهیه
550,000 ریال

... مدارهای الکتریکی
قابل تهیه
300,000 ریال

... آبکاری فلزات
قابل تهیه
120,000 ریال