تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

فوژان

... روش تحقیق (با رویکر
قابل تهیه
350,000 ریال

... شیوه ی تهیه پژوهشنا
قابل تهیه
120,000 ریال

... روش تحقیق در مدیریت
قابل تهیه
185,000 ریال

... توانمند سازی واگذار
قابل تهیه
125,000 ریال

... مدیریت برند (پژوهش
قابل تهیه
120,000 ریال

... مدیریت زمان
قابل تهیه
105,000 ریال

... استراتژی های توسعه
قابل تهیه
175,000 ریال

... فساد اداری و مالی د
قابل تهیه
220,000 ریال

... تئوری اقتصاد خرد
قابل تهیه
250,000 ریال

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
188,000 ریال

... بررسی مسائل مدیریتی
قابل تهیه
185,000 ریال

... باز طراحی بررسی اجت
قابل تهیه
165,000 ریال

... کیفی پژوهی (دوره ی
قابل تهیه
700,000 ریال

... رفتار مصرف کننده بی
قابل تهیه
135,000 ریال

... سیاست و حکومت در اف
قابل تهیه
220,000 ریال

... تفکر استراتژیک
قابل تهیه
125,000 ریال

... بازاریابی مشارکتی
قابل تهیه
130,000 ریال

... جوهره بازاریابی
قابل تهیه
120,000 ریال

... قضایای موردی نظریه
قابل تهیه
165,000 ریال

... تئوری های مدیریت پی
قابل تهیه
250,000 ریال

... مدیریت چرخه بهبود ب
قابل تهیه
175,000 ریال

... بررسی مسایل جاری سا
قابل تهیه
185,000 ریال

... مذاکرات بین المللی
قابل تهیه
120,000 ریال

... مهندسی مجدد ( فرای
قابل تهیه
140,000 ریال

... فرهنگ توصیفی علوم ا
قابل تهیه
590,000 ریال

... گردی در گردباد ( سف
قابل تهیه
190,000 ریال

... بررسی موردی استراتژ
قابل تهیه
130,000 ریال

... مدیریت سرمایه اجتما
قابل تهیه
120,000 ریال

... شناخت شناسی سازمانی
قابل تهیه
185,000 ریال

... برند سازی در بخش عم
قابل تهیه
150,000 ریال