تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

استخدامی

... آزمون استخدامی بانک
قابل تهیه
490,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... دروس عمومی و تخصصی
قابل تهیه
850,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون های استخدامی
قابل تهیه
125,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نمونه آزمون های تضم
قابل تهیه
500,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نمونه سوالات آزمونه
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... نمونه سوالات آزمونه
قابل تهیه
100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون استخدامی آموز
قابل تهیه
130,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مصاحبه حضوری
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمونهای استخدامی ب
قابل تهیه
120,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون های استخدامی
قابل تهیه
350,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... گنجینه سوالات آزمون
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... کتاب جامع آزمون های
غیر فعال
80,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... اطلاعات عمومی برای
قابل تهیه
250,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... مجموعه پرسش های آزم
قابل تهیه
180,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون های طلایی است
قابل تهیه
220,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمون های استخدامی
قابل تهیه
920,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمونهای استخدامی م
قابل تهیه
1,100,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمونهای استخدامی ک
قابل تهیه
70,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... ریاضی و آمار آمادگی
قابل تهیه
320,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )

... آزمونهای استخدامی م
قابل تهیه
200,000 ریال
امتیاز کاربران ( 0 )