تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

حکیم باشی

... تئوری های مصرف مبتن
قابل تهیه
130,000 ریال

... ابتکار اجتماعی در ب
قابل تهیه
95,000 ریال

... جمعیت و تنظیم خانوا
قابل تهیه
95,000 ریال

... مدیریت مالی راهبردی
قابل تهیه
460,000 ریال

... راهنمای عملی و گام
قابل تهیه
200,000 ریال