تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

حتمی

... اندازه گیری ، سنجش
قابل تهیه
499,000 ریال

... کتاب بزرگ آناتومی ب
قابل تهیه
699,000 ریال

... آسیب شناسی ورزشی
قابل تهیه
699,000 ریال

... پیشگیری و درمان چاق
قابل تهیه
249,000 ریال

... آناتومی و فیزیولوژی
قابل تهیه
799,000 ریال

... مدیریت ورزشی
قابل تهیه
600,000 ریال

... فیزیولوژی انسانی
قابل تهیه
399,000 ریال

... آناتومی انسان
قابل تهیه
399,000 ریال

... اندازه گیری و ارزشی
قابل تهیه
300,000 ریال

... زیست شناسی درتربیت
قابل تهیه
350,000 ریال

... شیوه های تمرینی در
قابل تهیه
239,000 ریال

... آزمون‌های سنجش آماد
قابل تهیه
550,000 ریال

... 677 واژه پرکاربرد
قابل تهیه
399,000 ریال

... روش تحقیق در تربیت
قابل تهیه
599,000 ریال

... تمرینات دروازه‌بانی
قابل تهیه
240,000 ریال

... فعالیت ورزشی و کنتر
قابل تهیه
175,000 ریال

... راهنمای تناسب اندام
قابل تهیه
150,000 ریال

... مدیریت پژوهش
قابل تهیه
200,000 ریال

... سنجش و اندازه گیری
قابل تهیه
649,000 ریال

... آناتومی و فیزیولوژی
قابل تهیه
550,000 ریال

... مبانی بیوفیزیک حرکت
قابل تهیه
700,000 ریال

... ارگونومی در ورزش و
قابل تهیه
549,000 ریال

... حرکات اصلاحی (کتاب
قابل تهیه
350,000 ریال

... فیزیولوژی کاربردی و
قابل تهیه
240,000 ریال

شیمی عمومی
قابل تهیه
175,000 ریال

... تمرینات قدرتی با کش
قابل تهیه
369,000 ریال

... اصول،مبانی و اهداف
قابل تهیه
393,000 ریال

... فیزیولوژی و تغذیه و
قابل تهیه
699,000 ریال

... مدیریت ورزشی (کتاب
قابل تهیه
392,000 ریال

... مجموعه سوالات قواعد
قابل تهیه
499,000 ریال