تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


تکثیر گیاهان با کشت بافت

کد محصول : 36242
وضعیت
قابل تهیه
وزن: 1412 g

دانشگاه تهران

مشاهده تمامی کتاب های این انتشارات

ادوین جرج - گریختیان دکلوک - مایکل هال

مشاهده تمامی کتاب های این مولف

مسعود میرمعصومی - یاور وفایی - محمدشفیع رحمانی

9789640371824

656

خرید
+
قیمت محصول 1,000,000 ریال
قیمت نهایی

کتاب تکثیر گیاهان با کشت بافت 

فهرست مطالب

 • فصل اول : کشت بافت گیاهی: پیشینه و روش عمل 
 • فصل دوم : ریزاز دیادی : کاربردها و روش ها
 • فصل سوم : اجزای محیط های کشت بافت گیاهی I:عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف 
 • فصل چهارم : ترکیبات محیط های کشت بافت گیاهی
 • فصل پنجم : تنظیم کننده های رشد گیاهی I : معرفی اکسین ها ، همسان ها و بازدارنده ها
 • فصل ششم : سیتوکنین ها ، همسان ها و پادکردار های آنها : تنظیم کننده ی رشد گیاهی II
 • فصل هفتم : تنظیم کننده های رشد III :ژببرلین ها، اتلین ، آیسزیک اسید. همسان ها ، بازدارنده ها و سایر ترکیبات 
 • فصل هشتم : زیست شناسی نمو
 • فصل نهم : رویان های زایی بدنی
 • فصل دهم: بازازیی نابجا
 • فصل یازدهم : تاثیر عوامل فیزیولوژی گیاه مادری بر رشد و ریخت زایی 
 • فصل دوازدهم : تاثیر عوامل محیطی بر کشت بافت گیاهی
 • فصل سیزدهم : تشریح و ریخت شناسی گیاهان حاصل از کشت بافت 

 


متن نقد و بررسی شما (اجباری)
کد امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید