تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

جهاد دانشگاهی

... بارگذاری و سیستم ها
قابل تهیه
300,000 ریال

... الگوریتم های بهینه
قابل تهیه
270,000 ریال

... طراحی کارخانه و حمل
قابل تهیه
350,000 ریال

... استدلال آماری در عل
قابل تهیه
180,000 ریال

... برنامه ریزی درسی را
غیر فعال
30,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... تحلیل سازه ها
قابل تهیه
980,000 ریال

... محاط در محیط
قابل تهیه
625,000 ریال

... مدیریت لجستیک زنجیر
قابل تهیه
200,000 ریال

... جغرافیای جمعیت ایرا
قابل تهیه
140,000 ریال

... مهندسی خوردگی
قابل تهیه
550,000 ریال

... سیر اندیشه های معما
قابل تهیه
290,000 ریال

... مدیریت اسلامی
قابل تهیه
150,000 ریال

... رگرسیون و همبستگی ک
قابل تهیه
150,000 ریال

... پارادایم های پردیس
قابل تهیه
850,000 ریال

... طرح پژوهش رویکرد ها
قابل تهیه
450,000 ریال

... درآمدی بر جامعه شنا
قابل تهیه
150,000 ریال

... کارتوگرافی و فیزیوگ
قابل تهیه
80,000 ریال

... فیزیولوژی ورزشی مول
قابل تهیه
200,000 ریال

... فیزیولوژی ورزشی مول
قابل تهیه
225,000 ریال

... مدیریت طرح های توسع
قابل تهیه
28,000 ریال

... زمین شناسی برای مهن
قابل تهیه
150,000 ریال

... آموزش مدل سازی پیشر
غیر فعال
140,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... انتقال جرم
قابل تهیه
300,000 ریال

... 101مسئله مدیریت پرو
قابل تهیه
110,000 ریال

... هیدرولیک سدها و مخا
قابل تهیه
250,000 ریال

... بازاریابی گردشگردی
قابل تهیه
85,000 ریال

... محاسبات و اصول پایه
قابل تهیه
395,000 ریال

... مربی گری سازمانی
قابل تهیه
80,000 ریال

... جغرافیای اجتماعی شه
قابل تهیه
70,000 ریال

مدیریت سبز
قابل تهیه
59,000 ریال