تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کتابدار

... مبانی نگارش علمی
قابل تهیه
200,000 ریال

... سنجش کیفی ( ارزیابی
قابل تهیه
150,000 ریال

... مدیریت دانش فرایند
قابل تهیه
850,000 ریال

... آرشیو،کتابخانه و مو
قابل تهیه
100,000 ریال

... اطلاعات و جریان اطل
قابل تهیه
750,000 ریال

... مدیریت دانش
قابل تهیه
60,000 ریال

... سنجش و ارزیابی کتاب
قابل تهیه
150,000 ریال

... کار آفرینی و بازار
قابل تهیه
140,000 ریال

... طراحی و مدیریت وب س
قابل تهیه
120,000 ریال

... فهرست نویسی:اصول و
قابل تهیه
220,000 ریال

... مرجع شناسی عمومی و
قابل تهیه
160,000 ریال

... شمه ای از اطلاعات و
قابل تهیه
90,000 ریال

... اینترنت و جامعه
قابل تهیه
70,000 ریال

... همگرایی رایانش ابری
قابل تهیه
70,000 ریال

... نصب و راه اندازی شب
قابل تهیه
250,000 ریال

... بازشناختی از دانش ش
قابل تهیه
400,000 ریال

... فناوری اطلاعات
قابل تهیه
250,000 ریال

... اطلاعات و ارتباطات
قابل تهیه
90,000 ریال

... فلسفه کتابداری و اط
قابل تهیه
150,000 ریال

... نرم افزار های کتابخ
قابل تهیه
290,000 ریال

... طبقه بندی علم
قابل تهیه
700,000 ریال

... از اخلاق حرفه ای دا
قابل تهیه
80,000 ریال

... آرشیوداری دیداری-شن
قابل تهیه
200,000 ریال

... باز نویسی و باز آفر
قابل تهیه
200,000 ریال

... مرور نوشتارها و پیش
قابل تهیه
90,000 ریال

... موک کتابخانه ها در
قابل تهیه
160,000 ریال

... تکنیک های گیتار فلا
قابل تهیه
230,000 ریال

... مرجع شناسی اسلامی
قابل تهیه
200,000 ریال