تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کتاب آوا

... ترجمه تحت اللفظی و
قابل تهیه
225,000 ریال

... آشنایی با الگوریتم
قابل تهیه
500,000 ریال

... آشنایی با الگوریتم
قابل تهیه
350,000 ریال

... تحلیل و تفسیر نمودا
قابل تهیه
200,000 ریال

... برنامه ریزی حمل و ن
قابل تهیه
1,000,000 ریال

... متن کامل صحیفه انقل
قابل تهیه
80,000 ریال

... مجموعه مقررات ایمنی
قابل تهیه
80,000 ریال

... طراحی و ساخت ربات
قابل تهیه
185,000 ریال

... خود آموز جامع و کار
قابل تهیه
215,000 ریال

... مجموعه سوالات حقوق
قابل تهیه
150,000 ریال

حقوق مدنی 1
قابل تهیه
440,000 ریال

... قانون مدنی به همراه
قابل تهیه
280,000 ریال