تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کتاب مهربان

... تحقیقات بازاریابی
قابل تهیه
1,200,000 ریال

... حسابداری برای مدیرا
قابل تهیه
320,000 ریال

... نظریه سازمان
قابل تهیه
550,000 ریال

... تولید ناب و سنجش نا
قابل تهیه
92,000 ریال

... مدیریت و بازاریابی
قابل تهیه
460,000 ریال

... ارتباطات بازاریابی
قابل تهیه
142,000 ریال

... برنامه درسی چیست ؟
قابل تهیه
65,000 ریال

... رفتار مصرف کننده
قابل تهیه
400,000 ریال

... تئوری ،طراحی و تغیی
قابل تهیه
125,000 ریال

... مدیریت پروژه ارزش گ
قابل تهیه
80,000 ریال

... مروری برکنترل کیفیت
قابل تهیه
168,000 ریال

... مبانی نظری و عملی
قابل تهیه
250,000 ریال

... سازمان و مدیریت در
قابل تهیه
280,000 ریال

... فلسفه ونظریه سازما
قابل تهیه
200,000 ریال

... بازاریابی و تبلیغات
قابل تهیه
110,000 ریال

... آمار مدیریت
قابل تهیه
225,000 ریال

... روانشناسی سازمانی
قابل تهیه
125,000 ریال

... چارچوب توسعه شایستگ
قابل تهیه
40,000 ریال

... 1000پرسش 10 آزمون ک
قابل تهیه
145,000 ریال

... 1000پرسش10آزمون باز
قابل تهیه
125,000 ریال

... تحقیقات بازاریابی
قابل تهیه
670,000 ریال

... فرهنگ جامع مدیریت ا
قابل تهیه
84,000 ریال

بازاریابی
قابل تهیه
55,000 ریال

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
130,000 ریال

... مدیریت آموزشی پژوهش
قابل تهیه
110,000 ریال

... مدیریت رفتار سازمان
قابل تهیه
130,000 ریال

... متن کامل وصیت نامه
قابل تهیه
200,000 ریال

... مدیریت مالی ( پژوهش
قابل تهیه
75,000 ریال

... مدیریت بازرگانی ( پ
قابل تهیه
140,000 ریال

... مدیریت امور عمومی و
قابل تهیه
105,000 ریال