تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کیان رایانه

... مرجع كاربردي SolidW
قابل تهیه
250,000 ریال

... شبيه سازي با كمك DE
قابل تهیه
350,000 ریال

... آموزش شكل دهي با Si
قابل تهیه
250,000 ریال

... آسان آموز تمريني 3d
قابل تهیه
150,000 ریال

... مرجع آموزشی v-ray د
قابل تهیه
225,000 ریال

... مرجع آموزشي معماري
قابل تهیه
275,000 ریال

... مرجع كاربردي Civil
قابل تهیه
200,000 ریال

... مرجع كاربردي ‌AutoC
قابل تهیه
395,000 ریال

... مرجع كاربردي Primav
قابل تهیه
100,000 ریال

... آموزش شبيه سازي Ent
قابل تهیه
50,000 ریال

... كنترل كيفيت و تحليل
قابل تهیه
160,000 ریال

... مرجع کامل نرم افزار
قابل تهیه
275,000 ریال

... محاسبات نرم در MAT
قابل تهیه
250,000 ریال

... شبيه سازي و تحليل
قابل تهیه
85,000 ریال

... مهندسي كنترل در Mat
قابل تهیه
80,000 ریال

... كاربرد SIMULINK در
قابل تهیه
120,000 ریال

... کتاب آموزشی بانک اط
قابل تهیه
17,000 ریال

... کتاب آموزشی AutoCAD
قابل تهیه
50,000 ریال

... مرجع كامل Office 20
قابل تهیه
230,000 ریال

... خودآموز ASP.NET MVC
قابل تهیه
170,000 ریال

... آسان آموز تمرینی 3d
قابل تهیه
100,000 ریال

... کتاب آموزشی Word 20
قابل تهیه
110,000 ریال

... شروع کار با پایگاه
قابل تهیه
100,000 ریال

... شروع کار با صفحات س
قابل تهیه
140,000 ریال

... آموزش گام به گام Ex
قابل تهیه
100,000 ریال

... پروژه هاي كاربردي د
قابل تهیه
75,000 ریال

... آموزش برنامه نويسي
قابل تهیه
95,000 ریال

... مرجع كاربردي SIMULI
قابل تهیه
70,000 ریال

... طراحي در ويندوز WPF
قابل تهیه
120,000 ریال

... آموزش برنامه نويسي
قابل تهیه
150,000 ریال