تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

کوهسار

... بازاریابی خدمات بان
قابل تهیه
300,000 ریال

... تحقیق و پژوهش در عل
قابل تهیه
125,000 ریال

... مبانی اقتصاد
قابل تهیه
310,000 ریال

... توسعه اقتصادی در جه
قابل تهیه
750,000 ریال

... اصول و مبانی مدیریت
قابل تهیه
145,000 ریال

... پول، ارز و بانکداری
قابل تهیه
130,000 ریال

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
240,000 ریال

... آموزش نوین زبان روس
قابل تهیه
750,000 ریال

... ریاضیات پیشرفته برا
قابل تهیه
80,000 ریال