تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

کوهسار

... بازاریابی خدمات بان
قابل تهیه
300,000 ریال

... تحقیق و پژوهش در عل
قابل تهیه
%10 OFF112,500 ریال

... مبانی اقتصاد
قابل تهیه
180,000 ریال

... توسعه اقتصادی در جه
قابل تهیه
200,000 ریال

... اصول و مبانی مدیریت
قابل تهیه
145,000 ریال

... پول، ارز و بانکداری
قابل تهیه
130,000 ریال

... مدیریت منابع انسانی
قابل تهیه
240,000 ریال

... آموزش نوین زبان روس
قابل تهیه
220,000 ریال