تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مبنای خرد

... جامعه شناسی فرهنگی
قابل تهیه
85,000 ریال

... کسب و کار از دیدگاه
قابل تهیه
250,000 ریال

... برنامه ریزی درسی
قابل تهیه
280,000 ریال

... مباحث ویژه در مدیری
قابل تهیه
80,000 ریال

... مبانی آشپزی 1
قابل تهیه
500,000 ریال

... کارگاه کامپیوتر ( 2
قابل تهیه
120,000 ریال

... کارگاه کامپیوتر ( 1
قابل تهیه
120,000 ریال

... راهنمای زبان عمومی
قابل تهیه
250,000 ریال

... زبان تخصصی فناوری ا
قابل تهیه
90,000 ریال

... مبانی،اصول و روش ها
قابل تهیه
75,000 ریال

... اصول سرپرستی و مدیر
قابل تهیه
160,000 ریال

... اصول بازاریابی
قابل تهیه
110,000 ریال

... آموزش علم و هنر قصا
قابل تهیه
180,000 ریال