... مثلهای رایج در زبان
غیر فعال
13,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن

... شکاف آموزشی
غیر فعال
100,000 ریال
مرا هنگام موجود شدن مطلع کن