تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مهکامه

... تئوری بازاریابی
قابل تهیه
115,000 ریال

... مدیریت استراتژیک من
قابل تهیه
185,000 ریال

... بخش بندی بازار گردش
قابل تهیه
95,000 ریال

... سرمایه انسانی دانش
قابل تهیه
100,000 ریال

... اکوسیستم های طبیعی
قابل تهیه
120,000 ریال

... مدیریت فرانت آفیس
قابل تهیه
165,000 ریال

... مدیریت غذا و نوشیدن
قابل تهیه
355,000 ریال

... مدیریت استراتژیک در
قابل تهیه
200,000 ریال

... شناخت صنایع دستی ای
قابل تهیه
180,000 ریال

... ایمنی و بهداشت در ص
قابل تهیه
185,000 ریال

... اقتصاد مقاصد گردشگر
قابل تهیه
385,000 ریال

... توسعه گردشگری روستا
قابل تهیه
105,000 ریال

... 110 نکته برای هتل د
قابل تهیه
145,000 ریال

... تحلیل شبکه در گردشگ
قابل تهیه
135,000 ریال

... نقشه خوانی و ناوبری
قابل تهیه
280,000 ریال

... استراتژی تولید وعمل
قابل تهیه
210,000 ریال

... برند در بازاریابی گ
قابل تهیه
150,000 ریال

... مقدمه ای بر جغرافیا
قابل تهیه
285,000 ریال

... استراتژی دانش
قابل تهیه
52,000 ریال

... مدیریت اخلاق حرفه ا
قابل تهیه
55,000 ریال

... رفتار مصرف کننده در
قابل تهیه
155,000 ریال

... رفتار شناسی ایرانیا
قابل تهیه
245,000 ریال

... آشنایی با سازمان ها
قابل تهیه
105,000 ریال

... استراتژی سیستم های
قابل تهیه
100,000 ریال

... میراث فرهنگی و گردش
قابل تهیه
155,000 ریال

... آمار واحتمالات در ج
قابل تهیه
115,000 ریال

... راهنمای کامل زبان ا
قابل تهیه
60,000 ریال

... راهنمای کامل آزمون
قابل تهیه
112,000 ریال

... مبانی مدیریت استرات
قابل تهیه
158,000 ریال

... استراتژی بازاریابی
قابل تهیه
250,000 ریال