تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

ماهور

... ده قطعه برای تار (
قابل تهیه
170,000 ریال

... دوره ابتدایی سنتور
قابل تهیه
360,000 ریال

... ردیف دوره ی عالی اس
قابل تهیه
240,000 ریال

... دوره های سنتور ردیف
قابل تهیه
280,000 ریال

... دستور سه تار
قابل تهیه
180,000 ریال

... ردیف میرزا عبدالله
قابل تهیه
800,000 ریال

... مجموعه آثار درویش خ
قابل تهیه
400,000 ریال

... لطف تمبک آموزش ریتم
قابل تهیه
950,000 ریال

... 33 قطعه برای سنتور
قابل تهیه
180,000 ریال

راز دف
قابل تهیه
600,000 ریال

... آموزش تنبک
قابل تهیه
160,000 ریال

... هم ساز ( قطعاتی از
قابل تهیه
140,000 ریال

... تئوری موسیقی برای ن
قابل تهیه
850,000 ریال

... تئوری موسیقی
قابل تهیه
80,000 ریال

... دستور مقدماتی تار
قابل تهیه
400,000 ریال

... آنا ماگدالنا باخ
قابل تهیه
80,000 ریال

... بهداشت نوازنده
قابل تهیه
180,000 ریال

... سلفژ مقدماتی یک صدا
قابل تهیه
180,000 ریال

... سلفژ مقدماتی یک صدا
قابل تهیه
100,000 ریال

... دوره ی آموزش پیانوی
قابل تهیه
400,000 ریال

... ردیف آوازی موسیقی س
قابل تهیه
800,000 ریال

... ردیف آوازی و تصنیف
قابل تهیه
950,000 ریال

صد رنگ رنگ
قابل تهیه
400,000 ریال

... بوسه های باران
قابل تهیه
120,000 ریال

... بیست و سه قطعه پیش
قابل تهیه
80,000 ریال

... دوره ی آموزشی پیانو
قابل تهیه
300,000 ریال

... آموزش نی (جلد اول)
قابل تهیه
320,000 ریال

بهار مست
قابل تهیه
75,000 ریال

... آموزش نی جلد دوم
قابل تهیه
150,000 ریال

... قدم به قدم آموزش پ
قابل تهیه
400,000 ریال