تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مرکز آموزش مدیریت دولتی

... اجرای خط مشی عمومی
قابل تهیه
150,000 ریال

... ارتباطات شرکتی با ر
قابل تهیه
200,000 ریال

... خلاصه سازی
قابل تهیه
80,000 ریال

... مدیر یاری حرفه ای
قابل تهیه
250,000 ریال