تلفن پشتیبانی :
(021)66414040
0


کتاب های

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

... مربی گری در آموزش و
قابل تهیه
75,000 ریال

... رویکردی جامع به اثر
قابل تهیه
140,000 ریال

... طراحی نظام جامع آمو
قابل تهیه
65,000 ریال

... کلیات و اصول بیمه ه
قابل تهیه
75,000 ریال

... تجربیاتی در اجرای پ
قابل تهیه
85,000 ریال