تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

... مربی گری در آموزش و
قابل تهیه
75,000 ریال

... رویکردی جامع به اثر
قابل تهیه
140,000 ریال

... طراحی نظام جامع آمو
قابل تهیه
65,000 ریال

... کلیات و اصول بیمه ه
قابل تهیه
75,000 ریال

... تجربیاتی در اجرای پ
قابل تهیه
85,000 ریال

... آینده پژوهی با تکنی
قابل تهیه
57,500 ریال

... استاندارد بین الملل
قابل تهیه
110,000 ریال

... حسابداری صنعتی 2
قابل تهیه
116,000 ریال

... سازمان و مدیریت شرک
قابل تهیه
150,000 ریال

... راهنمای عملی محاسبه
قابل تهیه
80,000 ریال