تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

میزان

... اشغال عراق اهداف را
قابل تهیه
140,000 ریال

... جرایم علیه اشخاص
قابل تهیه
330,000 ریال

... مختصر حقوق خانواده
قابل تهیه
550,000 ریال

... ساده ساز حقوق جزای
قابل تهیه
280,000 ریال

قواعد فقه
قابل تهیه
350,000 ریال

... امنیت انسانی و دولت
قابل تهیه
160,000 ریال

... حقوق بانکی
قابل تهیه
250,000 ریال

... الزامات و آموزه های
قابل تهیه
150,000 ریال

... حقوق نفت و گاز
قابل تهیه
480,000 ریال

... قوانین مسئولیت مدنی
قابل تهیه
140,000 ریال

... حقوق اساسی و نهادها
قابل تهیه
700,000 ریال

... ورشکستگی و تصفیه
قابل تهیه
70,000 ریال

... آیین دادرسی در دادگ
قابل تهیه
100,000 ریال

... آیین دادرسی کیفری (
قابل تهیه
180,000 ریال

... حقوق شرکت های تجاری
قابل تهیه
160,000 ریال

... آیین دادرسی کیفری (
قابل تهیه
100,000 ریال

... سیاست خارجی ایران
قابل تهیه
30,000 ریال

... مقدمه ی علم حقوق
قابل تهیه
130,000 ریال

... نگاهی نو به سیاست
قابل تهیه
125,000 ریال

... نوسازی و توسعه سیاس
قابل تهیه
190,000 ریال

... نظام حقوقی سازمان ج
قابل تهیه
140,000 ریال

... آیین دادرسی کیفری (
قابل تهیه
180,000 ریال

... رسالهء جرایم و مجاز
قابل تهیه
900,000 ریال

... قواعد فقه (2 )
قابل تهیه
100,000 ریال

... حقوق کیفری بین المل
قابل تهیه
100,000 ریال

... حقوق تجارت (جلد چها
قابل تهیه
50,000 ریال

... حقوق خانواده
قابل تهیه
170,000 ریال

... پیشگیری از جرم از ط
قابل تهیه
75,000 ریال

... حقوق بین الملل خصوص
قابل تهیه
180,000 ریال

... دیوان کیفری بین الم
قابل تهیه
140,000 ریال