تلفن پشتیبانی :
(۰۲۱)۶۶۴۱۴۰۴۰
0


کتاب های

نشر کتاب دانشگاهی

... ریاضیات پایه
قابل تهیه
75,000 ریال

... رياضيات مهندسی کارب
قابل تهیه
129,000 ریال

... ریاضیات ( اقتصاد ،
قابل تهیه
220,000 ریال

... برنامه ریزی خطی و ج
قابل تهیه
380,000 ریال

... آمار استنباطى در عل
قابل تهیه
68,000 ریال

... 2000 مسئله حل شده ر
قابل تهیه
115,000 ریال

... آمار و احتمال مهندس
قابل تهیه
195,000 ریال

... روش های فوريه برای
قابل تهیه
145,000 ریال

... آزمونهای کارشناسی ا
قابل تهیه
59,000 ریال

... راهنمای کاربران GAM
قابل تهیه
300,000 ریال

... برنامه ریزی خطی و ج
قابل تهیه
360,000 ریال

... راهنمای مسائل آمار
قابل تهیه
450,000 ریال

... تحلیل پوششی داده ها
قابل تهیه
75,000 ریال

... مبانی احتمال شلدون
قابل تهیه
240,000 ریال

... مقدمه ای بر مکانیک
قابل تهیه
290,000 ریال

... مقدمه ای بر انتقال
قابل تهیه
850,000 ریال

... مکانیک مهندسی استات
قابل تهیه
390,000 ریال

... تاسيسات مکانيکی و ب
قابل تهیه
320,000 ریال

... فرهنگ تاسيسات ساختم
قابل تهیه
140,000 ریال

... خودآموز CATIA
قابل تهیه
85,000 ریال